เมนูหลัก
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
เงินฝากออมทรัพย์
3.00 ต่อปี
เงินฝากออมทรัพย์
พิเศษ
4.50 ต่อปี
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
เงินกู้สามัญ
8.50 ต่อปี
เงินกู้ฉุกเฉิน
8.50 ต่อปี


 

 

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
www.reliablecounter.com

 

 

 

 

 

ดาวโหลด  o คำขอเงินกู้สามัญ (กรุณาพิมพ์หน้า-หลัง)
ดาวโหลด  o หนังสือสำหรับเงินกู้สามัญ (กรุณาพิมพ์หน้า-หลัง)
ดาวโหลด  o คำขอและหนังสือกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน (กรุณาพิมพ์หน้า-หลัง)
ดาวโหลด  o ใบสมัครเป็นสมาชิก (กรุณาพิมพ์หน้า-หลัง)
ดาวโหลด  o หนังสือขอลาออกจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์
ดาวโหลด  o หนังสือค้ำประกันสำหรับเงินกู้ (กรุณาพิมพ์หน้า-หลัง)
ดาวโหลด  o หนังสือยินยอมใช้เงินซื้อหุ้นเพิ่ม 
ดาวโหลด  o หนังสือยินยอมให้ส่วนราชการหักชำระหนี้ 
ดาวโหลด  o หนังสือรับรองของผู้บังคับบัญชาผู้ค้ำประกัน 
ดาวโหลด  o หนังสือรับรองเงินเดือน 
ดาวโหลด  o คำขอและหนังสือสัญญากู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา (กรุณาพิมพ์หน้า-หลัง)
ดาวโหลด  o หนังสือ ขอเปลี่ยนแปลงอัตราส่งเงินค่าหุ้นรายเดือน
 
 
โครงการพัฒนาสมาชิกฯ
25-27 มีนาคม 2556
โครงการพัฒนาสมาชิกฯ
25-27 มีนาคม 2556
โครงการพัฒนาสมาชิกฯ
25-27 มีนาคม 2556
โครงการพัฒนาสมาชิกฯ
25-27 มีนาคม 2556
โครงการพัฒนาสมาชิกฯ
25-27 มีนาคม 2556
โครงการพัฒนาสมาชิกฯ
25-27 มีนาคม 2556
ประมวลภาพกิจกรรมของ คณะกรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการ และเจ้าหน้าที่
สหกรณ์ออมทรัพย์เสมากาฬสินธุ์ จำกัด

 


นายสุรปรีชา ลาภบุญเรือง
ประธานกรรมการนางชฎาพร บุญฤทธิ์
ผู้จัดการ

ฉบับที่ 1/2556
   
 

 

 

 

 
สหกรณ์ออมทรัพย์เสมากาฬสินธุ์ จำกัด
เลขที่ 22 ถนนบายพาส-สงเปลือย ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอ เมือง จังหวัด กาฬสินธุ์ 46000
โทร. 043-820298-99 , โทรสาร. 043-820947
e-mail: sema2537@hotmail.com